نوشته‌ها

نیروگاه متّصل به شبکه (On-Grid) بخش خصوصی به ظرفیّت 5 کیلووات نصب شده بر سقف کارخانه پنبه پاک کنی جاده آق قلا

نیروگاه خورشیدی متّصل به شبکه 10.2 کیلوواتی