نوشته‌ها

نیروگاه متّصل به شبکه (On-Grid) به ظرفیّت 5 کیلووات نصب شده بر روی سقف ساختمان دادگستری داشلی برون(استان گلستان)نیروگاه متّصل به شبکه (On-Grid) بخش خصوصی به ظرفیّت 5 کیلووات نصب شده بر سقف کارخانه پنبه پاک کنی جاده آق قلا

تأمین روشنایی محوطه با استفاده از برق خورشیدی

نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه (Off-Grid) یک کیلوواتی

نیروگاه خورشیدی متّصل به شبکه 10.2 کیلوواتی

نمونه کارها