• +981732205403
  • IRAN - GOLESTAN - GORGAN
slide-071e755
slide-42a4578
slide-f060c63

آبگرمکن خورشیدی

بر اساس مطالعات انجام شده بیش از 80 درصد کل انرژی مصرفی یک ساختمان مربوط به گرمایش آب و فضا می باشد؛ از این میان گرمایش آب به طور متوسّط 20 تا 30 درصد کلّ انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهد.

بنابراین با استفاده از سیستم های گرمایش خورشیدی می توان سالیانه 70 درصد انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را تأمین کرد.

 

اساس کار سیستم های گرمایش خورشیدی، جذب انرژی خورشید از طریق کلکتورها (تیوب های وکیوم شیشه ای) و انتقال آن به مخزن آب جهت ذخیره و مصرف در صورت نیاز می باشد.

سیستم های گرمایش خورشیدی از نظر مکانیزم  و نوع مصرف به 4 دسته تقسیم می شوند:

 

  • سیستمهای گرمایش بدون فشار
  • سیستم های گرمایش تحت فشار
  • سیستم های پیش گرمایشی
  • سیستم های گرمایش با مخزن مجزا